Prezentace informací k možné budoucí výstavbě VTE a FVE
Navigace: Stará Červená Voda > Referendum > Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Rychlost.cz - poptávka připojení

Vážení občané,

 dovolte, abychom Vás v následujícím textu formou otázek a odpovědí seznámili s problematikou konání místního referenda. Vysvětlíme Vám otázku, která bude v referendu položena, provedeme Vás samotnou volbou a uvedeme možné odpovědi, které nám referendum poskytne.

Jak zní otázka do referenda?

„Souhlasíte s tím, aby obec Stará Červená Voda učinila v samostatné působnosti veškeré možné kroky k tomu, aby v katastrálním území obce nemohlo dojít k výstavbě výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více?“

Kdo tuto otázku vytvořil?

Otázku naší obci přímo na míru vytvořil advokát Mgr. David Zahumenský z Brna, který se zabývá především poradenstvím a právním zastupováním obcí.

Co si mám představit pod pojmem „veškeré možné kroky“?

Jedná se o následující činnosti, kterými může obec zamezit či zkomplikovat výstavbu:

  • zahájení pořizování změny územního plánu naší obce za účelem zamezit výstavbě výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více v nezastavitelném území obce Stará Červená Voda
  • jako vlastník pozemků veškerými způsoby souladnými s právním řádem bude bránit poskytnutí pozemků ve svém vlastnictví pro potřeby realizace záměrů
  • bude se účastnit veškerých správních řízení a uplatňovat negativní připomínky jednak jako samospráva a jednak jako vlastník dotčených pozemků a rovněž jako správce příslušné dopravní a technické infrastruktury v maximálním možném rozsahu, který jí právní předpisy umožňují tak, aby nemohlo dojít na území obce k realizaci záměrů
  • v případě zahájení procesu aktualizace nebo změny Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje bude uplatňovat připomínky a námitky proti jakémukoliv rozšiřování možnosti umisťovat záměry na území obce
  • bude činit všechny další kroky v samostatné působnosti, které zamezí či zkomplikují výstavbu, popřípadě zamezí případným negativním vlivům tohoto záměru

Co si mám představit pod pojmem výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie o celkovém výkonu 1MW a více?

Výrobna elektřiny je definována v § 2 odst. 2 písm. a) bod 18 energetického zákona jako energetické zařízení pro přeměnu různých forem energie na elektřinu, zahrnující všechna nezbytná zařízení.

Obnovitelný zdroj je definován v zákoně č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v § 2 odst. 1 písm. a):
Pro účely tohoto zákona se rozumí obnovitelnými zdroji obnovitelné nefosilní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření (termální  a fotovoltaická), geotermální energie, energie okolního prostředí, energie z přílivu nebo vln a jiná energie z oceánů, energie vody, energie biomasy a paliv z ní vyráběných, energie skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu.

Současně se uvádí, že výkon 50 kW zhruba odpovídá instalovanému výkonu fotovoltaické elektrárny na větším bytovém domě, takže by referendum nemělo znemožňovat výstavbu výroben pro lokální užití (hranice výkonu 1MW se v tomto ohledu jeví jako rozumná, FVE i VTE usilují o výstavbu v rozsahu 38 MW).

Jak mám odpovědět, když si přeji, aby investor v naší obci větrné a fotovoltaické elektrárny postavil?

Vaše odpověď bude znít: NE

Nebudete souhlasit, aby naše obec činila veškeré možné kroky k tomu, aby v katastrálním území obce nemohlo dojít k výstavbě výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více.

Jak mám odpovědět, když si přeji, aby investor v naší obci větrné a fotovoltaické elektrárny nepostavil?

Vaše odpověď bude znít: ANO

Pak budete souhlasit, aby naše obec činila veškeré možné kroky k tomu, aby v katastrálním území obce nemohlo dojít k výstavbě výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více.

Kdo je oprávněn hlasovat v místním referendu?

V místním referendu je oprávněna hlasovat každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce.

Jak bude referendum probíhat?

Referendum bude probíhat obdobně jako u komunálních voleb. V sobotu 13.5.2023 se v 8:00 hodin otevře volební místnost na obecním úřadu. Komisi předložíte občanský průkaz, kterým prokážete, že jste oprávněni hlasovat v místním referendu. Obdržíte úřední obálku a hlasovací lístek. Následně vstoupíte do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, kde svůj lístek upravíte tak, že zakřížkujete svou volbu „ANO“ nebo „NE“.  Takto upravený hlasovací lístek vložíte do úřední obálky a vhodíte do hlasovací schránky. Volební místnost se uzavře v 18:00 hodin téhož dne.

Můžu hlasovat doma?

Ano, oprávněná osoba může hlasovat doma, pokud o to ze závažných důvodů (zejména zdravotních) požádá před začátkem hlasování, nebo v době konání hlasování referentku obecního úřadu na tel.: 584 443 027. V takovém případě oprávněnou osobu v místě bydliště navštíví 2 členové komise s přenosnou schránkou, do které vhodí označený hlasovací lístek v úřední obálce (hlasovací lístek a obálku oprávněné osobě předají členové komise).

Co se bude dít dál?

Po uzavření volební místnosti komise vyloučí neplatné hlasovací lístky, sečte platné hlasovací lístky a počet hlasů odevzdaných pro jednotlivé odpovědi. O výsledku volby vyhotoví zápis.

Výsledek referenda bude zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Stará Červená Voda a na internetových stránkách obce ihned po jeho zjištění.

Kdy je výsledek referenda platný?

Výsledek referenda je platný, pokud se jej zúčastní alespoň 35 % oprávněných osob. V komunálních volbách v roce 2022 bylo v naší obci 498 oprávněných osob. Budeme předpokládat, že se tento počet nezměnil a v následujících výpočtech budeme z tohoto čísla vycházet. Aby byl výsledek referenda platný, musí se jej zúčastnit minimálně 175 osob.

Kdy je výsledek referenda závazný?

Rozhodnutí v referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob a alespoň 25 % všech oprávněných osob (125 osob).

Jaké mohou nastat varianty výsledku referenda a co z nich vyplývá?

  1. Referendum není platné, takový případ nastane, pokud se referenda zúčastní méně než 175 osob (35 % všech oprávněných osob). V případě, že referendum skončí neplatným výsledkem, o výstavbě bude rozhodovat Zastupitelstvo obce.

 

  1. Referendum je platné, ale není závazné. Tento výsledek nastane, pokud se referenda zúčastní dostatečný počet oprávněných osob, ale nadpoloviční většina hlasujících je nižší než 25 % všech oprávněných osob. Prakticky to znamená, že k referendu přijde víc než 175 osob, ale nadpoloviční většina hlasujících bude nižší než 125 osob. V tomto případě je sice výsledek referenda platný, ale není pro Zastupitelstvo závazný. Zastupitelstvo si v tomto případě vyhrazuje právo o výstavbě rozhodnout hlasováním.

 

  1. Referendum je platné a závazné. Tento výsledek nastane, pokud v referendu odevzdá platný hlasovací lístek více než 175 oprávněných osob a současně nadpoloviční většina platných hlasů bude vyšší než 125. Pak referendum rozhodlo a výsledek je pro obec závazný.

Co znamená, že výsledek referenda je pro obec závazný?

Při odpovědi ANO to znamená, že výsledek obec zavazuje, aby ve své samostatné působnosti učinila veškeré možné kroky k tomu, aby v katastrálním území obce nemohlo dojít k výstavbě výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více.

Při odpovědi NE to znamená, že obec podepíše s investorem Smlouvu o spolupráci a podpoří výstavbu VTE a FVE v katastrálním území naší obce.  

 
© staracervenavoda.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma